Technik architektury krajobrazu przygotowuje uczniów do projektowania i kształtowania krajobrazu: pielęgnacji terenów zieleni towarzyszących budynkom mieszkalnym oraz obiektom przemysłowym i użyteczności publicznej, projektowania elementów architektury krajobrazów z zachowaniem wymogów estetycznych i ekologicznych, pielęgnacji i konserwacji istniejących i nowo projektowanych elementów architektury krajobrazu (ogrody, parki, zieleń na osiedlach...), prowadzenia uproszczonej rachunkowości i kosztorysowania, stosowania zasad marketingu w działalności związanej z architekturą krajobrazu.Technik budownictwa ma szczególne zadanie w rozwoju gospodarczym kraju. Wymaga ciągłego wzmocnienia zawodowego przez systematyczną naukę poznając nowości z zakresu postępu technologicznego, krajowego i zagranicznego, stosowania nowych materiałów budowlanych, nowych konstrukcji i technologii. Technikum budowlane było i jest fundamentalnym kierunkiem nauki w naszej szkole. W ostatnim czasie popyt na „budowlańców” znacznie wzrósł. Nie da się ukryć, że prawdziwi fachowcy, zwłaszcza w branży budowlanej są dzisiaj w cenie. Ucząc się w tym kierunku zdobywasz kompleksową wiedzę i umiejętność w zakresie budownictwa. Uczniowie mają możliwość: Kształcenie się w dobrze wyposażonych pracowniach do zajęć teoretycznych i praktycznych, z przedmiotów ogólnych i zawodowych, korzystania z pracowni multimedialnych i komputerowych, odbywania zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w kraju i za granicą. Absolwent Technik Budownictwa posiada umiejętności: analizy i sporządzanie dokumentacji technicznej; planowania i organizacji pracy, kierowania zespołem ludzi; czytania oraz przygotowania dokumentacji technicznej; obsługa sprzętu mechanicznego i elektronarzędzi; prowadzenie dokumentacji budowy; zaopatrywania i rozliczania budowy; obsługi i wykorzystania komputerów w pracy zawodowej. Kształcenie w zawodzie technik budowlany odbywa się przy współpracy z firmami budowlanymi, zajmującymi się produkcją materiałów budowlanych, wykonawstwem, projektowaniem i kosztorysowaniem. 

Przygotowanie zawodowe absolwenta teoretyczne i praktyczne pozwala na podjęcie pracy w: biurach projektowo-budowlanych; terenowych organizacjach administracji państwowej w zakresie budownictwa; własnych firmach budowlanych; przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją i dystrybucją materiałów budowlanych.


Technik budownictwa, klasa o profilu mundurowym. Ukończenie szkoły o takim zawodzie otwiera drzwi kariery w Narodowych Siłach Rezerwowych, a to wiąże się z prestiżem, wieloma korzyściami i przywilejami.  Profil łączy w sobie zdobywanie wiedzy z przedmiotów ogólnokształcących, zawodowych m.in. konstrukcji budowlanych, budownictwa, materiałów i zasobów budowlanych oraz teoretycznych i praktycznych zajęć z zakresu funkcjonowania służb mundurowych. W szkole oraz podczas wspólnych wyjść, czy reprezentowania klasy poza murami placówki, kadet będzie zobowiązany nosić mundur. 

Uczniowie będą przygotowani do uczestnictwa w przedsięwzięciach obronnych, brać udział w zajęciach organizowanych
w jednostkach wojskowych, zdobędą wiedzę o siłach zbrojnych RP, regulaminach wojskowych, musztrze, wyjeżdżać na tzw. survivale („szkoły życia”), obozy sprawnościowe. Ponadto nasi podopieczni przejdą kursy: szkolenie strzeleckie, z zakresu pomocy przedmedycznej, logistyczny, dotyczące terenoznawstwa, sztuk walki, zdobędą także certyfikat Ratownika Medycznego


Technik informatyk. Celem kształcenia zawodowego dla technika informatyka jest przygotowanie do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.   Uczniowie będą przygotowani do wykonywania następujących zadań zawodowych: montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych; projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami; projektowania baz danych i administrowania bazami danych; tworzenia stron www i aplikacji internetowych, oraz administrowania nimi. Odbędą praktyczną naukę zawodu (trwa 4 tygodnie) na terenie Kalisza i okolic w firmach oraz salonach komputerowych, firmach projektowo - reklamowych. Mokontynuować edukację na Politechnikach w Poznaniu, Warszawie, Łodzi oraz PWSZ Kalisz. 

Technik informatyk znajdzie zatrudnienie w firmach specjalizujących się w programowaniu, projektowaniu lokalnych sieci komputerowych, tworzeniu oraz zarządzaniu sieciami i bazami danych, tworzeniu dynamicznych aplikacji i witryn internetowych, firmach projektujących banery i reklamy cyfrowe. Z powodzeniem sam stworzy dobrze prosperującą firmę.


Co jest kluczem do profesjonalizmu w zawodzie informatyka?

Właściwy kierunek...

Konkretna i szczegółowo zaplanowana ścieżka edukacyjna jest gwarantem sukcesu. Programista, administrator, ekspert od baz danych, projektant gier to dziś popularne, ale nie jedyne specjalizacje w zakresie IT.

Fachowość i kompetencje są cenne, ale zawsze pierwszym krokiem do powodzenia jest dobry start. My go zapewniamy!

Dlaczego My?

Kształcimy i wspomagamy wielowymiarowo. Inwestujemy w człowieka. Tworzymy warunki do zdobycia wiedzy.

Zaczynamy od wyposażenia go w niezbędne środki, wspieramy, uczestnicząc w jego rozwoju oraz umożliwiamy mu start. A to wszystko dzięki:

·         kompetentnej kadrze nauczycielskiej

·         salom wyposażonym w sprzęt o najwyższym standardzie

·         dostępowi do interaktywnych materiałów dydaktycznych, platform         e-learningowych, symulatorów

·         kursom, szkoleniom, z których korzystają uczniowie i nauczyciele; treningi kończą się uzyskaniem certyfikatu, zdobyciem cennego doświadczenia, wiedzy i co warte podkreślenia - wymianą myśli pomiędzy uczestnikami

·         kładziemy nacisk na kompatybilność teorii z umiejętnościami

Ponadto realizujemy wiele projektów, m.in:

·         nowoczesną IT Szkołę, jest to nasza druga edycja, pierwsza zakończyła się sukcesem, który napawa nas dumą

·         Lokalną Akademię Cisco, a w niej kurs IT Essentials, kompleksowo obejmujący temat technologii informacyjnej

·         oferta Microsoft Imagine Premium wspomaga uczniów edukacyjnie poprzez możliwość wykorzystania części oprogramowania

·         zawodowo realizujemy „Czas Zawodowców BIS – Zawodowa Wielkopolska”, m.in.: gwarantujemy kompleksowe przygotowanie, zdobywanie doświadczenia w specjalistycznych laboratoriach, płatne staże dla uczniów.

Przekonaliśmy Cię?

Mamy mocne atuty. Jest wiele pozytywów. Nasz Zespół Szkół dzięki niesamowitej mieszance ludzkich typów, zarówno nauczycieli i uczniów, ma niepowtarzalny klimat. Jesteśmy jedyni!


Technik informatyk, klasa o profilu mundurowym Ukończenie szkoły o takim zawodzie otwiera drzwi kariery w Narodowych Siłach Rezerwowych, a to wiąże się z prestiżem, wieloma korzyściami i przywilejami.  Profil łączy w sobie zdobywanie wiedzy z przedmiotów ogólnokształcących, zawodowych m.in. montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych; projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami; projektowania baz danych i administrowania bazami danych; tworzenia stron www i aplikacji internetowych, oraz administrowania nimi jak również teoretycznych i praktycznych zajęć z zakresu funkcjonowania służb mundurowych. W szkole oraz podczas wspólnych wyjść, czy reprezentowania klasy poza murami placówki, kadet będzie zobowiązany nosić mundur.  
Uczniowie będą przygotowani do uczestnictwa w przedsięwzięciach obronnych, brać udział w zajęciach organizowanych w jednostkach wojskowych, zdobędą wiedzę o siłach zbrojnych RP, regulaminach wojskowych, musztrze, wyjeżdżać na tzw. survivale („szkoły życia”), obozy sprawnościowe. Ponadto nasi podopieczni przejdą kursy: szkolenie strzeleckie, z zakresu pomocy przedmedycznej, logistyczny, dotyczące terenoznawstwa, sztuk walki, zdobędą także certyfikat Ratownika Medycznego.


Technik geodeta. Profil ten przygotowuje uczniów do wykonywania pomiarów sytuacyjno - wysokościowych w celu opracowania map o różnym przeznaczeniu, inwentaryzowania obiektów zagospodarowania terenu i sieci podziemnego uzbrojenia terenu. Także geodezyjna obsługa budowy wysokich budynków, wykonywanie rozgraniczeń, podziałów i scaleń nieruchomości może wchodzić w zakres jego   pracy. Technik geodeta może być zatrudniony w geodezyjnych firmach państwowych i prywatnych oraz w jednostkach administracji rządowej i samorządowej na różnych stanowiskach jako wykonawca nieskomplikowanych prac geodezyjnych lub kierownik zespołu geodezyjno - kartograficznego.


Technik Elektryk to profil który istnieje w naszej szkole od 1989 roku. Ucząc się na tym kierunku uczniowie zdobywają podstawowe wiadomości z zakresu elektrotechniki i elektroniki. Czteroletnie Technikum kończy się zewnętrznym państwowym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Po zdaniu takiego egzaminu absolwent może starać się o wydanie EURO PASS - suplement. Większość absolwentów znajduje miejsce pracy na rynku lokalnym: w Pratt&Whitney, Energa - oddział w Kaliszu oraz w innych mniejszych zakładach, hurtowniach i sklepach przemysłowych.