Dzięki zaangażowaniu w projekt "Czas zawodowców BIS - zawodowa wielkopolska"

otrzymaliśmy LIST GRATULACYJNY. IDZIEMY DO PRZODU.


List gratulacyjnyjpg


To nie żart To na serio

Informatycy, elektrycy, budowlańcy, geodeci i architekci ucząc się w Zespole Szkół Ponadgimnazjlanych Nr 2 w Kaliszu mogą korzystać z dodatkowych płatnych zajęć. Uczestniczą w stażach, które odbywają się u lokalnych pracodawców zdobywając dodatkowe umiejętności praktyczne. Zajęcia specjalistyczne w Poznaniu, Pile lub Kaliszu pomagają uzyskać certyfikat umiejętności zawodowych wraz z patronatem Politechniki Poznańskiej. Wszystko to zapewnia udział szkoły w projekcie „Czas zawodowców BIS – zawodowa wielkopolska”, realizowanym pomiędzy Urzędem Marszałkowskim województwa wielkopolskiego a Politechniką Poznańską. Współpraca z Agnieszką Jaźwicką przedstawicielką Uczelni Wyższej a Michałem Płóciennikiem koordynatorem projektu ze strony szkoły otwiera drogę współpracy z instytucjami i pracodawcami, a także kształtuje wiedzę zawodową ucznia.

Tekst i zdjęcia: M.Płóciennik

6jpg  4jpg


Zawodowcy 2018

Uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 po raz kolejny wzięli udział w laboratoriach, organizowanych przez Politechnikę Poznańską. Współpraca z uczelnią i udział w projekcie unijnym "Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska" pozwala młodym informatykom poznać nowe technologie oraz zwiększyć kompetencje i umiejętności działania, pracy z systemami operacyjnymi, sieciami komputerowymi itp. Zajęcia specjalistyczne zakończyły się uzyskaniem przez uczniów certyfikatu, w którym uwzględniony został zakres podniesionych umiejętności.

Tekst i zdjęcia: M. Płóciennik – opiekun projektu

20181205_122335jpg  20181203_143730jpg
20181206_095810jpg  20181206_092353jpg


Staże dla zawodowców

Uczniowie Technikum Informatycznego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 uczestnicząc w projekcie "Czas zawodowców BIS - zawodowa wielkopolska" rozpoczynają płatne staże u pracodawców w firmach i przedsiębiorstwach na terenie Kalisza i okolic. Dzięki temu będą mieli ułatwione rozpoczęcie kariery zawodowej, większą możliwość zdobycia dodatkowego doświadczenia i lepszego dopasowania do lokalnego rynku pracy oraz sprawdzenia swoich kwalifikacji zawodowych w rzeczywistych warunkach. Pogłębią i zdobędą nową wiedzę, umiejętności, kompetencje zawodowe, nawiążą kontakt z potencjalnym pracodawcą oraz możliwością zainicjowania dalszej współpracy. Staże to kontynuacja rozpoczętego projektu i wyjazdu na Politechnikę Poznańską, gdzie w dniach 6-10 listopada 2017 roku odbywały sie zajęcia laboratoryjne zwiększające umiejętności działania oraz pracy z informatyką i technologią komunikacyjną.

  1 4JPG   1 3JPG


Czas zawodowców dla informatyków

Uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kaliszu, wzięli udział w zajęciach specjalistycznych na Politechnice Poznańskiej. Uczestniczą w projekcie unijnym "Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska". Młodzi informatycy z klasy 4 w zawodzie technik informatyk zapoznali się z nowoczesnym sprzętem informatycznym. Praca indywidualna oraz grupowa pozwoliła na zwiększenie kompetencji i umiejętności działania oraz pracy z systemami operacyjnymi, sieciami komputerowymi, projektowaniem witryn internetowych, spawaniem światłowodu, sprawdzaniem i analizowaniem przepustowości sieci, instalacji serwerów itp. Po zakończeniu zajęć specjalistycznych w laboratoriach uczniowie otrzymali certyfikat ukończenia, w którym uwzględniony został zakres podniesionych umiejętności.

11_5jpg   12_3jpg
13_3jpg   14_4jpg
15_3jpg   16_3jpg
17_2jpg   18_2jpg

Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska

Nasza szkoła bierze udział w projekcie pt. „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”, który został uruchomiony w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ i będzie realizowany do końca 2022 roku przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego reprezentowany przez Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Politechnikę Poznańską we współpracy z zainteresowanymi samorządami, pracodawcami i szkołami kształcącymi zawodowo z terenu województwa wielkopolskiego. W projekcie będą rozwijane działania, które zostały zainicjowane w latach 2012-2015 w projekcie „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe”. Przyczynkiem do kontynuacji tych działań jest sukces poprzedniej inicjatywy, wyróżnionej przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju tytułem „Najlepsza inwestycja w człowieka” w ramach konkursu „Dobre praktyki EFS 2014”.

W projekcie przewiduje się następujące formy wsparcia:

- płatne staże dla uczniów,

- zajęcia specjalistyczne dla uczniów w innowacyjnych technologicznie laboratoriach realizowane dla 12 zawodów: technik informatyk, technik teleinformatyk, technik mechanik, technik mechatronik, technik elektryk, technik elektronik, technik ekonomista, technik organizacji reklamy, technik logistyk, technik spedytor, technik handlowiec, technik cyfrowych procesów graficznych,

- dostęp do interaktywnych materiałów dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli przygotowanych w nowoczesnej technologii zamieszczonych na platformie e-learningowej,

- kursy/szkolenia zawodowe dla nauczycieli,

- doposażenie 46 szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne do pracowni kształcenia zawodowego zgodnie ze standardem określonym przez MEN w katalogu wyposażenia pracowni lub warsztatów szkolnych dla 190 zawodów udostępnionym za pośrednictwem strony internetowej www.koweziu.edu.pl,

- doposażenie 4 placówek kształcenia zawodowego, realizujących zadania zbieżne z zadaniami centrum kształcenia zawodowego, praktycznego i ustawicznego,

- dostęp do narzędzia ułatwiającego komunikację pomiędzy uczniami i pracodawcami oraz umożliwiającego dopasowanie uczniów i absolwentów szkół do konkretnych ofert pracy z wykorzystaniem identyfikacji profili kompetencyjnych i stanowiskowych,

- patronat Politechniki Poznańskiej nad wybranymi klasami uczestniczącymi w projekcie.

Jednostki samorządu terytorialnego, pracodawcy i poszczególne szkoły uczestniczący w projekcie będą miały okazję współtworzyć rozwijaną w województwie Wielkopolską Sieć Edukacyjno-Gospodarczą. Celem tego regionalnego przedsięwzięcia jest trwała odbudowa systemu kształcenia zawodowego w Wielkopolsce oraz rozszerzanie i umacnianie relacji pomiędzy szkołami i pracodawcami poprzez mi.in. włączanie pracodawców w proces doradzania uczniom odnośnie kierunków rozwoju zawodowego, trafniejsze dopasowanie ofert staży do umiejętności i kompetencji uczniów przy wykorzystaniu Systemu Zawodowcy czy wsparcie szkół i pracodawców w procesie komunikacji z lokalnymi instytucjami rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie można uzyskać na: zawodowcy.org

Całkowita wartość projektu wynosi 63 500 000,00 zł, w tym kwota dofinansowania z UE (EFS-85%) – 53 975 000,00 zł, środki budżetu państwa (5%) – 3 175 000,00 zł. Pozostała kwota, stanowiącą 10% wartości projektu, pochodzić będzie z budżetów jednostek samorządu terytorialnego biorących udział w projekcie.